KONTAKTAI

Mus galite rasti: Gedimino g. 33, II a. 1 kabinetas. 44311 Kaunas,

tel./faks.:  (8-37) 422573 el.p.: info@tikra.lt

Pradžia
Naujienos
JUNGTINĖS PROFESINĖS SĄJUNGOS KREIPIMASISI Į LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMĄ DĖL INTERPELIACIJOS INICIAVIMO SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRUI DONATUI JANKAUSKUI


Ne paslaptis, kad Jungtinė profesinė sąjunga prisistatė LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai (toliau Ministerija) bei LR Kultūros ministerijai dėl šakinių kolektyvinių sutarčių sudarymo. Tiek Socialinės apsaugos ir darbo ministerija, tiek Kultūros ministerija nevykdo imperatyvių teisės aktų įsipareigojimų, kad darbo santykius reguliuotų aukštesnės kolektyvinės sutartys, vilkina ir ignoruoja šakos kolektyvinių derybų pradžią.

 

Ministras Donatas Jankauskas pažeidė LR Seimo ratifikuotą tarptautinę sutartį – Tarptautinės darbo organizacijos (toliau TDO) Konvenciją Dėl kolektyvinių derybų skatinimo Nr. 154. Jis ne tik neskatino Konvencijos nuostatų įgyvendinimo, kaip Ministerijos vadovas, bet pats jų nevykdė.

Ministras Donatas Jankauskas pažeidė LR Seimo ratifikuotą tarptautinę sutartį – TDO Konvencijos Nr.98 4 straipsnį: „Kad darbo sąlygas reguliuotų kolektyviniai susitarimai, imamasi, (jeigu reikia) atitinkančių tos valstybės sąlygas priemonių, skatinančių bei plėtojančių visokeriopą savanoriškų derybų tarp darbdavių ar darbdavių organizacijų ir darbuotojų organizacijų mechanizmo vystymą bei panaudojimą.“ Ministras Donatas Jankauskas, kaip Lietuvos Respublikos atstovas darbo klausimais, ne tik nesiėmė priemonių skatinančių kolektyvines derybas, bet pats jas ignoruoja.

Jungtinė profesinė sąjunga prisistatė šakos kolektyvinėms derybos 2010 m. lapkričio 3 d. raštu Nr. J-41, vėliau sekė visa eilė raštų į kuriuos ministras Donatas Jankauskas nepateikė konkretaus atsakymo arba visai neatsakė, tuo pažeisdamas DK 70 str. nuostatas bei priversdamas Jungtinę profesinę sąjungą, inicijuoti Kolektyvinį darbo ginčą, kaip numato DK 71, 72 straipsniai.

Jungtinė profesinė sąjunga 2011 m. vasario 2 d. raštu Nr. J-69 kreipėsi į ministrą D. Jankauską dėl Taikinamosios komisijos sudarymo. Tenka konstatuoti faktą, jog Socialinės apsaugos ir darbo ministerija, norėdama išvengti konstruktyvaus dialogo, ėmė „žaisti“ kitų profesinių sąjungų paieškos žaidimą. Į susitikimą Ministerijoje 2011 m. vasaris 21 d. buvo pakviestos atskiros profesinės sąjungos, praktiškai neveikiančios Ministerijai pavaldžiose įstaigose, vien tam, kad įneštų destrukciją. Pristigus konkrečių argumentų, praleisdama visus atsakymų į raštus terminus, reaguodama į artėjančius rinkimus, ministras Donatas Jankauskas, Jungtinei profesinei sąjungai pakvietus atvykti į Taikinamosios komisijos posėdį 2011 m. vasaris 23 d., tą pačią dieną pasirašė įsakymą ir delegavo atstovus į posėdį.

Taikinamosios komisijos posėdžio metu nebuvo sutarta dėl derybų datos, kadangi Ministerijos atstovai ir toliau „žaidžia“ pasirengimą deryboms.

Jungtinės profesinės sąjungos tikslas - nedelsiant pradėti kolektyvines derybas su Socialinės apsaugos ir darbo ministerija, nes, priešingu atveju, teks pereiti prie kitų bendravimo metodų. Primename, kad šiuo metu per visą Lietuvą vyksta balsavimai darbo kolektyvuose dėl pritarimo streikui. Žmonės darbo kolektyvuose balsuoja labai aktyviai ir pritaria Nacionaliniam streikui.

Kadangi, Socialinės apsaugos ir darbo ministras Donatas Jankauskas, savo veikloje grubiai pažeidžia Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos ratifikuotas Tarptautines sutartis, netinkamai formuoja darbo politiką bei netinkamai organizuoja, koordinuoja ir kontroliuoja jos įgyvendinimą, Jungtinė profesinė sąjunga, atstovaudama Lietuvos socialines paslaugas teikiančius darbuotojus, kreipiasi į Seimo Pirmininkę Ireną Degutienę, Seimo frakcijas ir Seimo sveikatos, socialinių reikalų ir darbo komitetą su prašymu (reikalavimu):

1.Įpareigoti Socialinės apsaugos ir darbo ministrą nedelsiant pradėti kolektyvines derybas su Jungtine profesine sąjunga, tikslu pasirašyti šakinę kolektyvinę sutartį.

2. Jei toliau bus vilkinama ir derybos nebus pradėtos, paremsime bet kurią iniciatyvą dėl interpeliacijos Socialinės apsaugos ir darbo ministrui D. Jankauskui.

Socialines paslaugas teikiančius darbuotojus, palaiko kultūros darbuotojai ir taip pat pasisako prieš šakos kolektyvinių derybų vilkinimą. Kultūros ministerijai yra iškelti reikalavimai, kuriais reikalaujama užtikrinti LR darbi įstatymų nustatytų darbuotojų teisių vykdymą Kultūros įstaigose. Reikalaujama, kad darbo santykiai nebūtų grindžiami baime ir prievarta, kad būtų užtikrinamas darbuotojų orumas darbe, Tarptautinių sutarčių darbo klausimais įgyvendinimas ir vykdymas.

2011 m. vasario 25 d. surengtas piketas prie LR Kultūros ministerijos. Lietuvos kultūros darbuotojų sąjungos pirmininkas Juozas Rimkus Kultūros ministerijai įteikė reikalavimą „Dėl taikinamosios komisijos sudarymo“, kuriuo inicijuoja kolektyvinį ginčą.

Taip pat surengtas piketas prie Lietuvos Respublikos Seimo, kur Jungtinė profesinė sąjunga, atstovaudama Lietuvos socialines paslaugas teikiančius darbuotojus, kreipėsi į Seimo Pirmininkę Ireną Degutienę, Seimo frakcijas ir Seimo sveikatos, socialinių reikalų ir darbo komitetus su prašymu inicijuoti Socialinės apsaugos ir darbo ministrui D. Jankauskui interpeliaciją.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
GAUTAS MINISTRO PIRMININKO KANCLERIO RAŠTAS
Parašė Administrator   

 

2011-02-25 gautas Ministro pirmininko kanclerio informacinis raštas į šių metų vasario 18 d. vykusios Šiaulių krašto profesinės sąjungos konferencijos Kreipimasis dėl darbo kodekso normų, dėl kolektyvinių derybų Nacionalinei, šakų kolektyvinėms sutartims sudaryti nevykdymo, kolektyvinių derybų vengimo, bei pradėtų kolektyvinių derybų vilkinimo. Ministro pirmininko pavedimu D.Matulionis eilinį kartą pasielgia biurokratiškai – pavedama atsakyti Socialinės apsaugos ir darbo bei Kultūros ministerijoms... Puikiai žinome jų atsakymus. Jungtinė profesinė sąjunga ir toliau aktyviai organizuos kraštų profesinių sąjungų konferencijas, steigs streikų komitetus, vykdys balsavimus dėl streiko pagal 2011 m. sausio 21 d. JPS iškeltus reikalavimus LR Vyriausybei, Socialinės apsaugos ir darbo, Kultūros ministrams.


 

 

 

 

 
DERYBOS DĖL ŠAKOS KOLEKTYVINĖS SUTARTIES PASIRAŠYMO VEDA Į NEVILTĮ SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJĄ

Jungtinė profesinė sąjunga jau nuo spalio mėnesio intensyviai siekia kolektyvinių derybų su Socialinės apsaugos ir darbo ministerija, kadangi ministerija yra stacionarių socialinės globos įstaigų steigėja. Jungtinės profesinės sąjungos atstovai Arvydas Dambrauskas - Jungtinės profesinės sąjungos pirmininkas, Juozas Rimkus - JPS šakinio padalinio Lietuvos kultūros darbuotojų sąjungos pirmininkas, Angelė Griškevičienė - JPS Lietuvos socialines paslaugas teikiančių darbuotojų profesinės sąjungos pirmininkė, Jolita Gaigalienė - JPS Lietuvos švietimo, ugdymo ir socialines paslaugas teikiančių darbuotojų profesinės sąjungos pirmininkė, Asta Kaduševičienė - Socialines paslaugas teikiančių darbuotojų profesinės sąjungos Kaišiadorių skyriaus įgaliotinė, buvo pakviesti į pasitarimą , kuris vyko ministerijoje. Socialinės apsaugos ir darbo ministerija pakvietė dalyvauti ir kitas smulkesnes profesines sąjungas. Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai atstovavo: viceministrė Audra Mikalauskaite , Daina Urbonaitiene - SADM vaikų ir jaunimo skyriaus vedėja, Algirdas Bartkevičius - SADM Socialinio dialogo, darbo santykių ir darbo apmokėjimo skyriaus vedėjas, Daiva Buivydaite - SADM socialinių paslaugų skyriaus vedėja, Asta Mulevičiūte - SADM socialinių paslaugų skyriaus vyresnioji specialistė.

2011.02.21 dienos susitikimo metu Jungtinės profesinės sąjungos atstovai aiškiai išreiškė savo reikalavimus - pradėti šakos kolektyvines derybas, tačiau tam nepritarė kitos profesinės sąjungos, kadangi jos tam dar nėra pasiruošusios. Jungtinės profesinės sąjungos atstovai, įvertindami tai, kad šiuo klausimu yra padarę didelį įdirbį ir netikslinga laukti, informavo pasitarimo dalyvius, kad savo siekius realizuos savarankiškai, atsižvelgiant į tai, kad nėra tikslo kartoti jau padarytų žingsnių. Šiuo metu laukiama Taikinamosios komisijos, į kurią atstovus privalo skirti SADM ministras savo įsakymu, prisistatymo. Jungtinė profesinė sąjunga savo atstovų sąrašą yra pateikusi ministerijai ir, vadovaudamasi teisės aktų nustatytais terminais, paskirusi susitikimo datą.

Susitikimo metu dalyvavusios visos profesinės sąjungos nusprendė sudaryti jungtinę profesinių sąjungų atstovybę ir tęsti socialinį dialogą.

Jungtinė profesinė sąjunga, prisiimdama atsakomybę už savo narius, ir toliau sieks visais įmanomais teisės aktais reglamentuotais metodais (derybomis ir kitais aktyviais būdais) realizuoti iškeltus tikslus ir uždavinius.

 
ŠIAULŲ KRAŠTO PROFESINĖS SĄJUNGOS KONFERENCIJA

 

2011-02-18 Šiaulių rajono savivaldybėje įvyko JPS Šiaulių krašto profesinės sąjungos konferencija, kurioje dalyvavo delegatai iš visų Šiaulių apskrities rajonų: medikai, socialines paslaugas teikiantys darbuotojai, bibliotekininkai, kultūros centrų darbuotojai, komunalininkai. Konferencija nusprendė pradėti steigti streikų komitetus visuose krašto rajonuose, pravesti balsavimus dėl pritarimo streikui krašto biudžetinėse įstaigose, darbo kolektyvuose. Nutarta pravesti mokymus apie streikų organizavimą, susirinkimų laisves. Delegatai priėmė Kreipimasis dėl darbo kodekso normų, dėl kolektyvinių derybų nacionalinei, šakų kolektyvinėms sutartims sudaryti nevykdymo, kolektyvinių derybų vengimo bei pradėtų kolektyvinių derybų vilkinimo adresuotą LR Ministrui pirmininkui, LR Kultūros ministrui, LR Socialinės apsaugos ir darbo ministrui, Šiaulių miesto bei apskrities rajonų savivaldybių merams. Kopijos išsiųstos J.E. LR prezidentei Daliai Grybauskaitei, LR Seimo pirmininkei Irenai Degutienei.

 

 

 


 

 
REIKALAVIMAI ĮTEIKTI IR KULTŪROS MINISTRUI

JPS respublikinio komiteto 2011-01-19 iškelti Reikalavimai vasario 15 d. įteikti ir LR Kultūros ministrui Arūnui Gelūnui. Kiek anksčiau , sausio 21 d. Reikalavimai buvo įteikti ir LR Vyriausybei bei LR Socialinės apsaugos ir darbo ministrui Donatui Jankauskui. Kultūros ministrui Reikalavimai įteikti vėliau, tikintis, kad bus tęsiamas derybų dėl šakos kolektyvinės sutarties sudarymo procesas. Tačiau tai neatsitiko. Po Reikalavimų įteikimo buvo susitikta su Lietuvos teatro, muzikos ir kino muziejaus darbuotojais. Entuziastingai balsuodami už streiko paskelbimą, jie pritarė Reikalavimams ir būtinybei apsaugoti mūsų valstybės piliečius nuo naujos emigracijos bangos.

 

 

 

 
<< Pradžia < Ankstesnis 161 162 163 164 165 166 167 168 Sekantis > Pabaiga >>

Puslapis 165 iš 168

Anoniminė apklausa

Ar dalyvautumėte prasidėjus visuotiniam ar šakos streikui Lietuvoje?
 

Šiuo metu prisijungę

Mes turime 17 svečius prisijungusius