KONTAKTAI

Mus galite rasti: Gedimino g. 33, II a. 1 kabinetas. 44311 Kaunas,

tel./faks.:  (8-37) 422573 el.p.: info@tikra.lt

Pradžia
Naujienos
DĖL SOCIALINIŲ PASLAUGŲ ŠAKOS KOLEKTYVINĖS SUTARTIES VYKDYMO STONAIČIŲ SOCIALINĖS GLOBOS NAMUOSE PDF Spausdinti El. paštas

Stonaičių socialinės globos namų direktorius Aleksas Vyšniauskas, reaguodamas į Lietuvos Socialines paslaugas teikiančių darbuotojų profesinės sąjungos pirmininko raštą 2019-11-28 Nr. RJ-720, 2019-12-03 informavo raštu, kad Socialinių paslaugų šakos kolektyvinė sutartis įstaigoje pradėta vykdyti. Faktą dėl pradėto sutarties vykdymo patvirtino ir Stonaičių socialinės globos namų darbuotojų atstovai.

Profesinės sąjungos narius informuojame, kad Socialinių paslaugų šakos kolektyvinėje sutartyje (toliau Sutartis 10 p., numatyta, jog: „Didėjant minimaliajai mėnesinei algai, atitinkamu dydžiu, neviršijant Valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų ir komisijų narių darbo apmokėjimo įstatymu nustatytų pareiginės algos pastoviosios dalies maksimalių dydžių, didinama ir darbuotojų, kuriems taikoma ši Sutartis, pareiginės algos pastovioji dalis.“ Tai reiškia, kad nuo 2020-01-01, padidėjus MMA, įstaigose, kuriose privaloma vykdyti Sutartį, Profesinės sąjungos narių PA dalis turės būti proporcingai padidinta. Kitu atveju bus laikoma, kad įstaigoje yra nesilaikoma Sutarties. Taip pat primename dėl Sutarties taikymo naujai įstojusiems nariams (Sutarties papildymo, 2019-09-09, 3 p.,): „Sutartis taikoma visiems socialinių paslaugų įstaigų, įtrauktų į Įstaigų sąrašą, darbuotojams, kurie Sutarties pasirašymo dieną yra profesinių sąjungų nariai. Po Sutarties įsigaliojimo priimtiems profesinių sąjungų nariams Sutartis taikoma, jei jie Susitarimo pasirašymo dieną yra profesinių sąjungų nariai.“

 
MINISTRAS PIRMININKAS NURODĖ... PDF Spausdinti El. paštas

Respublikinės jungtinės profesinės sąjungos padalinys Lietuvos vandens tiekėjų federacija 2019-03-19 d. prisistatė Lietuvos respublikos Vyriausybei dėl Lietuvos vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo šakos kolektyvinės sutarties (toliau Sutartis) sudarymo.

Ministro Pirmininko įformintu Vyriausybės kanclerio pavedimu 2019-07-12 d. sutarties pasirašymo koordinavimas buvo pavestas Aplinkos ministerijai. 2019-08-27 d. Vilniuje LR Aplinkos ministerijoje įvyko pasitarimas su profesinės sąjungos atstovais dėl minėtos Sutarties sudarymo. Tuo LR Aplinkos ministerijoje darbas ir baigėsi. Todėl 2019-09-24 d. RJPS Lietuvos vandens tiekėjų federacija kreipėsi į LR Aplinkos ministeriją bei Lietuvos Respublikos Vyriausybę dėl derybų biurokratinio vilkinimo. Rašte nurodoma, kad ministerijos klerkai kratosi socialinės partnerystės, kaip papildomo darbo ir ieško būdų jį permesti kitoms ministerijoms, vilkina derybų pradžios procesą. Toks elgesys provokuoja kolektyvinį ginčą Lietuvos vandens tiekimo šakoje.

2019-10-21 d. LR Aplinkos ministerijoje įvyko koordinacinis posėdis dėl Sutarties. Jame buvo nutarta siūlyti Vyriausybei įgalioti Vidaus reikalų ministeriją derėtis ir sudaryti kolektyvinę Sutartį arba Vyriausybei tiesiogiai dalyvauti kolektyvinėse derybose.

Po tokių peripetijų pats Ministras Pirmininkas Saulius Skvernelis 2019-12-02 d. asmeniškai nurodė Aplinkos ministerijos užtikrinti, kad būtu vykdomas 2019-07-12 d. pavedimas dėl Lietuvos vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo šakos kolektyvinės sutarties.

 
APIE PAPILDOMAS APMOKAMAS KASMETINIŲ ATOSTOGŲ DIENAS RJPS NARIAMS PDF Spausdinti El. paštas

Prasidėjo gruodis – paskutinis 2019 m. mėnuo. Respublikinės jungtinės profesinės sąjungos nariams reiktų pasitikrinti ar panaudotos papildomos apmokamos kasmetinės atostogų dienos, kurias garantuoja 2018 m. lapkričio 5 d. pasirašyta Nacionalinė kolektyvinė sutartis dėl pareiginės algos bazinio dydžio bei Lietuvos kultūros šakos kolektyvinė sutartis 2019 m. kovo 14 d. Nr. VSR-118 (galioja kultūros įstaigų darbuotojams – tik mūsų profesinės sąjungos nariams).

Prašymą reikia adresuoti įstaigos vadovui, nurodant : „Remiantis 2018 m. lapkričio 5 d. pasirašytos Nacionalinės kolektyvinės sutarties dėl pareiginės algos bazinio dydžio 7 punktu, prašau suteikti man papildomą kasmetinių atostogų apmokamą darbo dieną (nurodoma data).“

Kultūros įstaigose dirbantys mūsų profesinės sąjungos nariai rašo 2 prašymus įstaigos vadovams: dėl 1 papildomos dienos pagal Nacionalinę kolektyvinę sutartį ir 1papildomos dienos pagal Lietuvos kultūros šakos kolektyvinę sutartį. Pastarosios kolektyvinės sutarties atveju Prašyme kultūros įstaigos vadovui rašoma: „ Remiantis Lietuvos kultūros šakos kolektyvinės sutarties (2019 m. kovo 14 d. Nr. VSR-118) 29 punktu prašau suteikti man apmokamą darbo dieną (nurodoma data) profesinių kompetencijų tobulinimui.“

Dėl šios dienos suteikimo paaiškinimą randame Lietuvos kultūros šakos dvišalės darbo ir socialinių reikalų tarybos 2019-06-25 d. protokole Nr.1:

3. Svarstyta. Aktualiausių sutarties punktų išaiškinimas:

3.1. Dėl Sutarties 29 punkto, kuriame nurodyta, kad profesinės sąjungos nariui jo prašymu per metus suteikiama viena darbo diena profesinių kompetencijų tobulinimui, kuri yra įskaitoma į darbo laiką. Paminėta, kad derybų metu buvo žodinis susitarimas dėl šios nuostatos, kad bus suteikiama kasmetinių atostogų diena. Sutartyje įtvirtinta, jog suteikiama viena darbo diena profesinių kompetencijų tobulinimui.

NUTARTA:

Nurodytu atveju darbo dieną laiko apskaitos žiniaraščiuose žymėti kaip kvalifikacijos kėlimą;

Profesinės sąjungos pirmininkas turi pateikti apibendrintą informaciją (ataskaitą) – kaip profesinės sąjungos nariai per metus išnaudojo darbo laiką profesinių kompetencijų tobulinimui.“

Primename, kad papildomos neišnaudotos atostogų dienos prapuola, jei jos nepanaudojamos šiais metais. Taipogi pažymime, kad 2019 m. liepos 10 d. pasirašyta 2020 metų nacionalinė kolektyvinė sutartis 6 punktu RJPS nariams nustato dvi papildomas apmokamų kasmetinių atostogų dienas. Taigi 2020 metais jau turėsime 2 papildomas atostogų dienas, o kultūros įstaigų darbuotojai – Lietuvos kultūros darbuotojų profesinės sąjungos nariai – net tris dienas.

Prašome informuoti mūsų profesinę sąjungą, jei atsiranda kliūčių gaunant papildomas apmokamas kasmetines atostogų dienas. Straipsnyje minėtas kolektyvines sutartis rasite mūsų svetainės pagrindinio meniu skiltyje NAUDINGA INFORMACIJA.

Juozas Rimkus, Lietuvos kultūros darbuotojų profesinės sąjungos pirmininkas

 
DĖL ŠAKOS KOLEKTYVINĖS SUTARTIES NEVYKDYMO PDF Spausdinti El. paštas

Lietuvos Socialines paslaugas teikiančių darbuotojų profesinė sąjunga konstatavo faktą, kad Stonaičių socialinių globos namų direktorius Aleksas Vyšniauskas savo vadovaujamoje įstaigoje nevykdo 2018-05-18 d. pasirašytos ir 2019-09-09 d. papildytos Socialinių paslaugų šakos kolektyvinės sutarties. Todėl LSPTDPS pirmininkas Egidijus Gedvilas raštu 2019-11-28 Nr. RJ-720 kreipėsi į minėtą įstaigos vadovą reikalaudamas nedelsiant, skubos tvarka, pradėti vykdyti Sutartį, kartu primenant, kad darbuotojų, kuriems taikoma ši Sutartis, pareiginės algos pastovioji dalis nuo 2019-01-01 privalo būti padidinta 30 eurų.

LSPTDPS pirmininkas paprašė apie Sutarties vykdymą informuoti 5 darbo dienų terminu. Direktoriui nepradėjus vykdyti DK ir Sutarties, LSPTDPS bus priversta:

1. Inicijuoti kolektyvinį ginčą dėl teisės ir reikalauti DK numatytos baudos.

2. Kreiptis į VDI dėl administracinės teisės pažeidimo protokolo surašymo.

 
LIETUVOS SOCIALINIŲ PASLAUGŲ ŠAKOS DVIŠALĖS TARYBOS POSĖDIS PDF Spausdinti El. paštas

 

2019-11-26 SADM įvyko pirmasis Lietuvos socialinių paslaugų šakos dvišalė tarybos posėdis. Lietuvos socialinių paslaugų šakos dvišalė taryba - tai Sutartimi įsteigtas, nuolat veikiantis Sutarties priežiūros bei šakos informavimo ir konsultavimosi socialinės partnerystės organas. Lietuvos socialinių paslaugų šakos dvišalę tarybą (pagrindiniai atstovai) iš SADM pusės sudaro: Aušra Bagdonaitė SADM Trišalės tarybos koordinavimo skyriaus vedėja, Jovita Kuzmickienė SADM Socialinių paslaugų skyriaus vyriausioji specialistė, Jelena Polijančuk SADM Darbo teisės skyriaus vyriausioji specialistė. Iš Profesinių sąjungų pusės: Egidijus Gedvilas Lietuvos socialines paslaugas teikiančių darbuotojų profesinės sąjungos pirmininkas, Lietuvos socialinių įstaigų darbuotojų profesinės sąjungos pirmininkas Egidijus Vyčiūnas ir Lietuvos valstybės tarnautojų, biudžetinių ir viešųjų įstaigų darbuotojų profesinės sąjungos deleguota Birutė Melianienė.

Pirmąjame posėdyje buvo aptarti su Socialinių paslaugų šakos kolektyvine sutartimi (toliau Sutartis) susiję klausimai. Nors nuo Sutarties pirmojo pasirašymo praėjo daugiau nei 1 metai, kai kuriose įstaigose vis dar išlieka problemų su Sutarties vykdymu, todėl aptarti jų šalinimo būdai. Tarp papildomai posėdyje aptariamų klausimų, ypatingas dėmesys buvo skirtas galimai mobingo (tikslinis, sisteminis, ilgesnį laiką pasikartojantis vadovo, kolegų elgesys darbovietėse, psichologinis smurtas, kurio tikslas – pažeminti, sumenkinti kurį nors kolegą, sudaryti neigiamas emocines sąlygas eliminuoti arba "atjungti" darbuotoją nuo bendradarbių) apraiškų prevencijai, remiantis LR Darbo kodekso 30 straipsniu. Su mobingu susijusią informaciją ir kaip elgtis darbuotojams, kurių atžvilgiu galimai taikomas mobingas, plačiau rekomenduojame paskaityti čia: https://www.alfa.lt/straipsnis/793353/psichologo-komentaras-kaip-elgtis-jei-virsininkas-taiko-mobinga. Visi dvišalės tarybos nariai vieningai sutarė aktyviai bendradarbiauti siekiant vystyti griežtesnę ir savalaikę reakciją, veiksmus, būdus ir priemones šalinant aukščiau įvardintų negerovių apraiškas.

Kitas Lietuvos socialinių paslaugų šakos dvišalė tarybos posėdis numatytas 2020 m., sausio mėn.

Lietuvos socialines paslaugas teikiančių darbuotojų profesinės sąjungos pirmininkas Egidijus Gedvilas

 
<< Pradžia < Ankstesnis 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Sekantis > Pabaiga >>

Puslapis 7 iš 166

Anoniminė apklausa

Ar dalyvautumėte prasidėjus visuotiniam ar šakos streikui Lietuvoje?
 

Šiuo metu prisijungę

Mes turime 22 svečius prisijungusius