KONTAKTAI

Mus galite rasti: Gedimino g. 33, II a. 1 kabinetas. 44311 Kaunas,

tel./faks.:  (8-37) 422573 el.p.: info@tikra.lt

Pradžia JUNGTINĖS PROFESINĖS SĄJUNGOS KREIPIMASISI Į LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMĄ DĖL INTERPELIACIJOS INICIAVIMO SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRUI DONATUI JANKAUSKUI
JUNGTINĖS PROFESINĖS SĄJUNGOS KREIPIMASISI Į LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMĄ DĖL INTERPELIACIJOS INICIAVIMO SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRUI DONATUI JANKAUSKUI


Ne paslaptis, kad Jungtinė profesinė sąjunga prisistatė LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai (toliau Ministerija) bei LR Kultūros ministerijai dėl šakinių kolektyvinių sutarčių sudarymo. Tiek Socialinės apsaugos ir darbo ministerija, tiek Kultūros ministerija nevykdo imperatyvių teisės aktų įsipareigojimų, kad darbo santykius reguliuotų aukštesnės kolektyvinės sutartys, vilkina ir ignoruoja šakos kolektyvinių derybų pradžią.

 

Ministras Donatas Jankauskas pažeidė LR Seimo ratifikuotą tarptautinę sutartį – Tarptautinės darbo organizacijos (toliau TDO) Konvenciją Dėl kolektyvinių derybų skatinimo Nr. 154. Jis ne tik neskatino Konvencijos nuostatų įgyvendinimo, kaip Ministerijos vadovas, bet pats jų nevykdė.

Ministras Donatas Jankauskas pažeidė LR Seimo ratifikuotą tarptautinę sutartį – TDO Konvencijos Nr.98 4 straipsnį: „Kad darbo sąlygas reguliuotų kolektyviniai susitarimai, imamasi, (jeigu reikia) atitinkančių tos valstybės sąlygas priemonių, skatinančių bei plėtojančių visokeriopą savanoriškų derybų tarp darbdavių ar darbdavių organizacijų ir darbuotojų organizacijų mechanizmo vystymą bei panaudojimą.“ Ministras Donatas Jankauskas, kaip Lietuvos Respublikos atstovas darbo klausimais, ne tik nesiėmė priemonių skatinančių kolektyvines derybas, bet pats jas ignoruoja.

Jungtinė profesinė sąjunga prisistatė šakos kolektyvinėms derybos 2010 m. lapkričio 3 d. raštu Nr. J-41, vėliau sekė visa eilė raštų į kuriuos ministras Donatas Jankauskas nepateikė konkretaus atsakymo arba visai neatsakė, tuo pažeisdamas DK 70 str. nuostatas bei priversdamas Jungtinę profesinę sąjungą, inicijuoti Kolektyvinį darbo ginčą, kaip numato DK 71, 72 straipsniai.

Jungtinė profesinė sąjunga 2011 m. vasario 2 d. raštu Nr. J-69 kreipėsi į ministrą D. Jankauską dėl Taikinamosios komisijos sudarymo. Tenka konstatuoti faktą, jog Socialinės apsaugos ir darbo ministerija, norėdama išvengti konstruktyvaus dialogo, ėmė „žaisti“ kitų profesinių sąjungų paieškos žaidimą. Į susitikimą Ministerijoje 2011 m. vasaris 21 d. buvo pakviestos atskiros profesinės sąjungos, praktiškai neveikiančios Ministerijai pavaldžiose įstaigose, vien tam, kad įneštų destrukciją. Pristigus konkrečių argumentų, praleisdama visus atsakymų į raštus terminus, reaguodama į artėjančius rinkimus, ministras Donatas Jankauskas, Jungtinei profesinei sąjungai pakvietus atvykti į Taikinamosios komisijos posėdį 2011 m. vasaris 23 d., tą pačią dieną pasirašė įsakymą ir delegavo atstovus į posėdį.

Taikinamosios komisijos posėdžio metu nebuvo sutarta dėl derybų datos, kadangi Ministerijos atstovai ir toliau „žaidžia“ pasirengimą deryboms.

Jungtinės profesinės sąjungos tikslas - nedelsiant pradėti kolektyvines derybas su Socialinės apsaugos ir darbo ministerija, nes, priešingu atveju, teks pereiti prie kitų bendravimo metodų. Primename, kad šiuo metu per visą Lietuvą vyksta balsavimai darbo kolektyvuose dėl pritarimo streikui. Žmonės darbo kolektyvuose balsuoja labai aktyviai ir pritaria Nacionaliniam streikui.

Kadangi, Socialinės apsaugos ir darbo ministras Donatas Jankauskas, savo veikloje grubiai pažeidžia Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos ratifikuotas Tarptautines sutartis, netinkamai formuoja darbo politiką bei netinkamai organizuoja, koordinuoja ir kontroliuoja jos įgyvendinimą, Jungtinė profesinė sąjunga, atstovaudama Lietuvos socialines paslaugas teikiančius darbuotojus, kreipiasi į Seimo Pirmininkę Ireną Degutienę, Seimo frakcijas ir Seimo sveikatos, socialinių reikalų ir darbo komitetą su prašymu (reikalavimu):

1.Įpareigoti Socialinės apsaugos ir darbo ministrą nedelsiant pradėti kolektyvines derybas su Jungtine profesine sąjunga, tikslu pasirašyti šakinę kolektyvinę sutartį.

2. Jei toliau bus vilkinama ir derybos nebus pradėtos, paremsime bet kurią iniciatyvą dėl interpeliacijos Socialinės apsaugos ir darbo ministrui D. Jankauskui.

Socialines paslaugas teikiančius darbuotojus, palaiko kultūros darbuotojai ir taip pat pasisako prieš šakos kolektyvinių derybų vilkinimą. Kultūros ministerijai yra iškelti reikalavimai, kuriais reikalaujama užtikrinti LR darbi įstatymų nustatytų darbuotojų teisių vykdymą Kultūros įstaigose. Reikalaujama, kad darbo santykiai nebūtų grindžiami baime ir prievarta, kad būtų užtikrinamas darbuotojų orumas darbe, Tarptautinių sutarčių darbo klausimais įgyvendinimas ir vykdymas.

2011 m. vasario 25 d. surengtas piketas prie LR Kultūros ministerijos. Lietuvos kultūros darbuotojų sąjungos pirmininkas Juozas Rimkus Kultūros ministerijai įteikė reikalavimą „Dėl taikinamosios komisijos sudarymo“, kuriuo inicijuoja kolektyvinį ginčą.

Taip pat surengtas piketas prie Lietuvos Respublikos Seimo, kur Jungtinė profesinė sąjunga, atstovaudama Lietuvos socialines paslaugas teikiančius darbuotojus, kreipėsi į Seimo Pirmininkę Ireną Degutienę, Seimo frakcijas ir Seimo sveikatos, socialinių reikalų ir darbo komitetus su prašymu inicijuoti Socialinės apsaugos ir darbo ministrui D. Jankauskui interpeliaciją.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anoniminė apklausa

Ar dalyvautumėte prasidėjus visuotiniam ar šakos streikui Lietuvoje?
 

Šiuo metu prisijungę

Mes turime 15 svečius prisijungusius